Nastavení cookies

Z życia szkoły

Przedszkole - zapraszamy do Zapisów 2023-2024!
27.04.2023

Sposoby doręczania wniosku (zgłoszenia)

Zgodnie z ustawą (§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších        předpisů) wnioski o przyjęcie do przedszkola można składać osobiście, pisemnie lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie można zatem dostarczyć w następujący sposób:

podpisany wniosek prosimy przynieś osobiście do danego przedszkola w dniach:
 

 • wtorek            09.05. 2023     8:00 – 11:30   
 • środa              10.05. 2023    13:00 – 16:00   
   
 • skan wypełnionego i podpisanego wniosku można wysłać do elektronicznej skrzynki podawczej szkoły: dvahmdv (datová schránka), prosimy dołączyć skan aktu urodzenia dziecka / rodný list dítěte
 • e-mailem z kwalifikowanym podpisem elektronicznym opiekuna prawnego na adres: pzstri1@volny.cz
 • pocztą (decyduje data nadania przesyłki), na adres szkoły: Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Nádražní 10, Třinec, 739 61 z dopiskiem na kopercie: Zapisy do przedszkola.

  W przypadku nieprawidłowego wysłania zgłoszenia należy wpis zatwierdzić w ciągu 5 dni jednym z powyższych sposobów.

Przedłożenie potwierdzenia o obowiązkowych szczepieniach dziecka / Vyjádření lékaře

Zgodnie z ustawą (§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví) warunkiem   przyjęcia dziecka do przedszkola jest przedłożenie potwierdzenia o tym, że dziecko poddane zostało regularnym szczepieniom ochronnym lub zostało z tego obowiązku zwolnione z przyczyn zdrowotnych.

Opiekun prawny dziecka musi dostarczyć takie oświadczenie od lekarza pediatry.

Oprócz potwierdzenia o obowiązkowych szczepieniach dziecka opiekun prawny nie musi dołączać żadnego innego potwierdzenia od lekarza. Obowiązek ten nie dotyczy dziecka, które podlega obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu (starszak).

Informacje dodatkowe

 • Dziecko, które do 31. 08. 2023 osiągnie wiek pięciu lat, obowiązkowo uczęszcza do przedszkola.
 • Opiekun prawny dziecka może wybrać edukację indywidualną zamiast obowiązkowej edukacji przedszkolnej w przedszkolu. Dziecko kształci się następnie w domu, może być kształcone przez inną osobę lub uczęszcza do placówki innej niż przedszkole. Opiekun prawny powinien i w tym wypadku zapisać dziecko do przedszkola. Dokument „Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte“ przekaże dyrektorowi szkoły wraz ze zgłoszeniem do przedszkola najpóźniej do 31.05. 2023.
 • Numer identyfikacyjny dziecka przekażemy Państwu osobiście przy przekazaniu zgłoszenia w przedszkolu.
 • Kto złoży wniosek papierowo pocztą lub elektronicznie, otrzyma numer identyfikacyjny pod numerem telefonicznym 773 746 958 (sekretariat szkoły).
 • Pod numerem identyfikacyjnym mogą Państwo sprawdzić decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola. Lista dzieci przyjętych do przedszkola będzie opublikowana na stronach internetowych szkoły www.pzstrinec.cz  we wtorek dnia 16 maja 2022r.

Dokumenty potrzebne przy zapisie

 1. Dowód osobisty opiekuna prawnego dziecka/Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (místo trvalého pobytu)
 2. Akt urodzenia dziecka / Rodný list dítěte
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych / Souhlas se zpracováním osobních údajů
 5. Potwierdzenie o realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych u dziecka / Doložení řádného očkování dítěte-potvrzení s razítkem lékaře

Dodatkowe dokumenty do pobrania

Kalendarz szczepień dzieci / Dětský očkovací kalendář

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola / Přijímání dětí do MŠ

Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola / Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Wniosek rodziców o indywidualne nauczanie / Oznámení o individuálním vzdělávání


Mgr. Anna Ježová

dyrektor szkoły

W Trzyńcu 23.03.2023

img-aktualita-154
up